Begränsningar För Kaspersky Internet Security 2011

Begränsningar För Kaspersky Internet Security 2011

 
6.1 Du får inte söka efterlikna, klona, hyra ut, låna ut, leasa ut, sälja, modifiera, dekompilera, eller dekonstruera Kaspersky Internet Security 2011 och inte heller montera isär eller skapa härledda arbeten baserade på programvaran eller någon del därav, utom om du enligt gällande lag besitter en icke-åsidosättbar rättighet att göra detta. Du får inte heller på annat sätt reducera någon del av programvaran till ett format som kan läsas av människor eller överföra den licensbelagda programvaran eller någon underavdelning av den licensbelagda programvaran och du får inte heller tillåta någon tredje part att göra detsamma, utom i den utsträckning förutnämnda restriktion uttryckligen är förbjuden enligt gällande lag. Varken programvarans binärkod eller källkod får användas eller dekonstrueras för att återskapa programmets algoritm då den är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter som inte uttryckligen erhålls häri är förbehållna rättighetsinnehavaren och/eller dennes underleverantörer då detta är tillämpligt. Allt sådant olovligt användande av programvaran kommer att resultera i omedelbart och automatiskt upphävande av det här avtalet och licensen som erhållits enligt detta, samt kan resultera i kriminellt och/eller civilt åtal mot dig.
 
6.2 Du får inte överföra rättigheten att använda programvaran till tredje part utom enligt klausul 2.5 i det här avtalet.
 
6.3 Du får inte överlämna aktiveringskoden och/eller licenskodfilen till tredje part eller ge tredje part tillgång till aktiverings- och/eller licenskoden som av rättighetsinnehavaren betraktas som sekretessbelagd information och du måste iaktta rimlig försiktighet när det gäller att hemlighålla aktiverings- och/eller licenskoden, med undantaget att du kan överföra aktiverings- och/eller licenskoden till tredje part enligt klausul 2.5 i det här avtalet.
 
6.4 Du får inte hyra, leasa, eller låna ut programvaran till tredje part.
 
6.5 Du får inte använda programvaran för att skapa data eller programvara som används för att upptäcka, blockera eller råda bot på hot som beskrivs i användarhandboken.
 
6.6 Om du bryter mot villkor och bestämmelser i det här avtalet, har rättighetsinnehavaren rätt att utan återbetalning till dig, blockera kodfilen eller att upphäva din licens att använda programvaran.
 
6.7 Om du använder provversionen av programvaran har du inte rätt till den tekniska support som beskrivs i klausul 4 i det här avtalet och du har inte rätt att överföra licensen eller rätten att använda programvaran till tredje part.