Aktivering och giltighetsperiod För Kaspersky Antivirus 2011
3.1 Om du modifierar din dator eller ändrar andra försäljares programvaror på den, kan rättighetsinnehavaren komma att kräva att du upprepar aktiveringen av programvaran eller installationen av licenskodfilen. Rättighetsinnehavaren förbehåller sig rätten att använda alla medel och kontrollprocedurer för att kontrollera licensens giltighet och/eller huruvida en kopia av programvaran är lagligen installerad och/eller används på din dator.
3.2 Om programvaran förvärvades på fysiskt medium kan programvaran användas under den period som anges på förpackningen från och med att du accepterat det här avtalet.
3.3 Om programvaran förvärvades via internet kan programvaran användas under den period som angavs vid förvärvet från och med att du accepterat det här avtalet.
3.4 Du har rätt att gratis använda en provversion av programvaran enligt klausul 2.1 under en enda giltig utvärderingsperiod (30 dagar) från och med det ögonblick programvaran aktiveras i enlighet med det här avtalet med förbehållet att provversionen inte ger dig rätt till uppdateringar och teknisk support via internet eller telefon. Om rättighetsinnehavaren anger en annan varaktighet för denna enda giltiga utvärderingsperiod kommer du att informeras om detta via ett meddelande.
3.5 Din licens att använda programvaran är begränsad till den tidsperiod som anges i klausul 3.2 eller 3.3 (enligt tillämplighet) och kvarstående tid kan ses med hjälp av metoder som beskrivs i användarhandboken.
3.6 Om du har förvärvat programvara som är menad att användas på mer än en dator, är din licens att använda programvaran begränsad till tidsperioden med början det datum programvaran aktiveras eller licenskodfilen installeras på den första datorn.
3.7 Utan åsidosättande av rättsmedel eller rättighet som rättighetsinnehavare kan inneha, skall rättighetsinnehavaren om du skulle bryta mot villkoren och bestämmelserna i det här avtalet, alltid och utan meddelande till dig ha rätt att upphäva den här licensen att använda programvaran, utan hel eller delvis återbetalning av inköpspriset.
3.8 Du samtycker till att vid ditt användande av programvaran och eventuella rapporter och information som du erhåller som ett resultat av användandet av den här programvaran, följa alla gällande internationella, nationella, delstatliga, regionala och lokala lagar och bestämmelser, inklusive utan begränsning, lagar gällande sekretess, upphovsrätt, exportkontroll och obscenitet.
3.9 Om inte annat specifikt anges häri, får du inte överföra eller överlåta rättigheter du erhåller enligt det här avtalet eller dina förpliktelser i detsamma.
3.10 Rättsinnehavaren förbehåller sig rätten att begränsa aktivering av programvaran utanför den region där du har förvärvat programvaran från rättsinnehavaren eller dennes partner.
3.11 Om du har förvärvat programvaran tillsammans med en aktiveringskod, som gäller för en språkversion av progamvaran avsedd för den region inom vilken denna förvärvats från rättsinnehavaren eller dennes partner, så kan du inte aktivera programvaran med en aktiveringskod avsedd för någon annan språkversion.
3.12 Om begränsningar som anges i punkt 3.8 och 3.9 gäller, finns information om dessa begränsningar på förpackningen eller på rättinnehavarens eller dennes partners webbplats.